Disclaimer

 

Door deze website te bezoeken en/of een aankoop bij ons te doen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.studiowoordendraad.nl
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Studio Woord&Draad doet haar uiterste best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Hoewel Studio Woord&Draad zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke, onopzettelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen bij Studio Woord&Draad en/of de eigenaren hiervan. Studio Woord&Draad wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Indien er sprake is van een situatie van overmacht, behoudt Studio Woord&Draad zich het recht naar eigen inzicht de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Studio Woord&Draad zal u dit op zijn minst schriftelijk meedelen en is in geval van overmacht niet verplicht tot uitkering van enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Studio Woord&Draad garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij
zijn van virussen.

Studio Woord&Draad is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Studio Woord&Draad is niet verantwoordelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden door DHL of PostNL of andere bezorgingsdiensten, of voor het kwijtraken van pakketten of andere onverhoopte situaties.

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren
of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Gebruik van de producten van Studio Woord&Draad
Studio Woord&Draad is niet verantwoordelijk voor schade aan het materiaal welke het resultaat is van verkeerd gebruik van de producten. Studio Woord&Draad en de eigenaar kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van de producten en onverhoopte ongelukken of schade.Studio Woord&Draad sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.  Controleer daarom regelmatig de artikelen op degelijkheid. Bij twijfel dient u de producten weg te gooien.

Op de website van Studio Woord&Draad staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Studio Woord&Draad. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Woord&Draad. Respecteer ons auteursrecht. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Bedrijfsinformatie

Studio Woord&Draad | Pleun van Hoeckel
Adres: Torenallee 48-54, 5617 BD Eindhoven
E-mailadres: pleun@studiowoordendraad.nl
KvK-nummer: 74313320

Back To Top